Wspieramy efektywny ROZWÓJ BIZNESÓW Skupiamy się na kluczowych procesach w biznesach i je doskonalimy. Od strategii po jej wdrożenie. Ponadto przygotowujemy przedsiębiorców i ich firmy do procesów inwestycyjnych.
Naszą siłą jest praktyczne, wieloletnie doświadczenie w biznesie.
Polityka prywatności
 

POLITYKA POUFNOŚCI WWW.CENTRE.CONSULTING

 1. Administratorem danych osobowych jest CENTRE SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, o numerze NIP 7011046512 reprezentowaną przez Dorotę Sajewicz – współwłaściciela, prezesa firmy, tel. 0048 22 625 16 36, adres e-mail: hello@centre.consulting („Administrator”).
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta:
  – imię i nazwisko; 
  – adres e-mail;
  – numer telefonu;
  – adres korespondencyjny;
  – nazwa firmy, adres prowadzenia działalności lub siedziba, NIP – w przypadku zawierania Umowy przez Klienta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy. Podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych do faktury jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a po zakończeniu Umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zrealizowanej Umowy. 
 5. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera lub informacji o nowych produktach i promocjach, przetwarzane są w celach wysyłania informacji o tematyce szkoleniowej, informacyjnej oraz edukacyjnej, a także informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach tj. szkoleniach, konferencjach, promocjach czy udostępnianiu nowych materiałów szkoleniowych, edukacyjnych lub informacyjnych, itp. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, który wynosi odpowiednio 3 lata lub 6 lat. Dane osobowe udostępnione w celach wskazanych w punkcie 5 powyżej będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Państwa z usługi Newsletter lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, obsługą księgową lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach danych Klienta.
 9. Administrator nie ma obowiązku uwzględniania każdego żądania. Uwzględnienie żądania będzie rozpatrywane przez Administratora indywidualnie w każdym przypadku.
 10. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

  Kontakt

  Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy

  Centre ×