Wspieramy efektywny ROZWÓJ BIZNESÓW Skupiamy się na kluczowych procesach w biznesach i je doskonalimy. Od strategii po jej wdrożenie. Ponadto przygotowujemy przedsiębiorców i ich firmy do procesów inwestycyjnych.
Naszą siłą jest praktyczne, wieloletnie doświadczenie w biznesie.
Regulamin
 

Działy regulaminu

I. DEFINICJE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU eSKLEPU
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z eSKLEPU
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XII. NEWSLETTER
XIII. PROMOCJE
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących eSklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. eSklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.centre.consulting, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 5. Towar – produkty prezentowane w ramach eSklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, akcesoria oraz publikacje innego rodzaju.
 6. Usługa – usługi prezentowane w ramach eSklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności ebooki, webinary i szkolenia.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem eSklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego eSklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 10. Właściciel eSklepu – CENTRE Sp. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, o numerze NIP 7011046512.
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach eSklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem eSklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. eSklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.centre.consulting prowadzony jest przez Właściciela eSklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych eSklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze eSklepu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – warunki i zasady składania w ramach eSklepu Zamówień,
  – zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
  – procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania z eSklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel eSklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z eSklepu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony eSklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z eSklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  – posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  – zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  – posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  – dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
  – Dla Usługi w formie dostępu do webinarów i innych materiałów online – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem eSklepu należy wejść na stronę internetową http://www.centre.consulting a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach eSklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Właścicielem eSklepu może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  – w przypadku produktów fizycznych – Towarów – umowa sprzedaży;
  – w przypadku produktów cyfrowych – Usług – umowa sprzedaży treści cyfrowych.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  – imienia i nazwiska (a w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  – numeru telefonu,
  – adresu e-mail,
  – opcjonalnie – jeżeli zamówienie dotyczy Towarów materialnych – adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju), 
  a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi eSklepu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  – Przedmiot Umowy Sprzedaży
  – Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
  – Koszt dostawy,
  – Wybraną metodę płatności,
  – Oczekiwany czas dostawy.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem eSklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w eSklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w eSklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie eSklepu, oznaczonych jako wymagane.
 14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 13 powyżej.
 15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela eSklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Klient, który dokonał rejestracji w eSklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 18. Właściciel eSklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta z eSklepu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze eSklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela eSklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
 19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela eSklepu.
 20. Przepisy dotyczące Klienta jako konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  przelewem elektronicznym– płatne bezpośrednio na konto Właściciela eSklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24;
  Kartą VISA lub MasterCard;
  Blik;
  GooglePay;
  ApplePay;
  PayPo.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich w terminie wskazanym przez Właściciela w momencie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy Towarów podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.
 3. Dostawa Usług odbywa się bezpłatnie i nie jest ograniczona terytorialnie. Dostawa Usług odbywa się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godz.) w drodze elektronicznej, poprzez umożliwienie dostępu do treści drogą emailową.
 4. Treści elektroniczne zostają Klientowi udostępnione z chwilą aktywowania przez Klienta dostępu do danej Usługi (kursu, ebooka itp.) po kliknięciu w formularz emailowy.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w eSklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do 7 dniu od otrzymania przesyłki na adres hello@centre.consulting. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona. Brak zgłoszenia roszczenia w zakreślonym terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail:
  hello@centre.consulting
 5. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu podany w pkt 1 ust. 10 niniejszego Regulaminu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU eSKLEPU

 1. Właściciel eSklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela eSklepu o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu eSklepu lub poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail hello@centre.consulting
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu eSklepu.
 4. Właściciel eSklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru albo uzyskania dostępu do Usługi, w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail:
  hello@centre.consulting, lub poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela eSklepu, tj.: ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, Warszawa.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel eSklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  – umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej – w takim przypadku domniemuje się wyrażenie przez Klienta zgody na wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży usług cyfrowych z momentem aktywacji Usługi przez Klienta, o czym mowa w pkt. 6 ust. 4 powyżej,
  – towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  – świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, ani zmodyfikowany. Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne cechy (okładka, oprawa itp.). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

  CENTRE SP. z o.o., ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, Warszawa

  Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 6. Właściciel eSklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 7. Właściciel eSklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela eSklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z eSKLEPU

 1. W przypadku zakupu Towaru lub Usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego Towaru lub Usługi. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 2. Klient, korzystając z eSklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  – korzystania z eSklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów eSklepu,
  – niewykorzystywania eSklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach eSklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych eSklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  – korzystania z eSklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest CENTRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, o numerze NIP 7011046512 reprezentowaną przez Dorotę Sajewicz – współwłaściciela i prezesa firmy, tel. 0048 22 625 16 36, adres e-mail: hello@centre.consulting („Administrator”).
 2. Właściciel eSklepu jako Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta:
  – imię i nazwisko; 
  – adres e-mail;
  – numer telefonu;
  – adres korespondencyjny;
  – nazwa firmy, adres prowadzenia działalności lub siedziba, NIP – w przypadku zawierania Umowy przez Klienta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy. Podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych do faktury jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a po zakończeniu Umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zrealizowanej Umowy. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, który wynosi odpowiednio 3 lata lub 6 lat.  
 6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, obsługą księgową lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach danych Klienta.
 8. Administrator nie ma obowiązku uwzględniania każdego żądania. Uwzględnienie żądania będzie rozpatrywane przez Administratora indywidualnie w każdym przypadku.
 9. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

XII. NEWSLETTER

 1. eSklep umożliwia Klientowi otrzymywanie powiadomień o promocjach/produktach oferowanych przez Właściciela (Newsletter).
 2. W celu zarejestrowania się do Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu, zapoznać się z obowiązującą u Właściciela Serwisu Polityką Prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych Użytkownika oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się do usługi Newsletter i realizacji tej usługi przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

XIII.PROMOCJE

 1. Właściciel eSklepu ma prawo wprowadzać zasady sprzedaży promocyjnej określające je w stosownym regulaminie.
 2. Zapisanie się przez Klienta do Newslettera skutkuje przyznaniem 10% rabatu przy pierwszym zakupie w eSklepie. Aby skorzystać z promocji należy w koszyku pierwszego zamówienia podać indywidualnie nadany kod promocyjny, który po zapisaniu się do Newslettera na stronach eSklepu zostanie dostarczony mailowo. Jeżeli e-mail z kuponem nie zostanie dostarczony – należy sprawdzić skrzynkę SPAM. Jeżeli e-mail z kuponem nie został dostarczony i nie znajduje się w skrzynce SPAM prosimy o kontakt z hello@centre.consulting
 3. Promocje ustanawiane przez Właściciela nie podlegają łączeniu, chyba że inaczej stanowi regulamin danej promocji. W przypadku obowiązywania specjalnego regulaminu promocyjnego jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie eSklepu są własnością Właściciela eSklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem eSklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem eSklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela eSklepu.
 4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  – Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Właścicielem.
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Właściciel eSklepu zastrzega, że wszelkie informacje przekazane w ramach materiałów, kursów czy webinarów oferowanych przez Właściciela stanowią zbiór osobistych doświadczeń i wiedzy prowadzącego i zaproszonych gości. Właściciele nie ponosi ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klienta, jeśli określone decyzje podjął w związku z informacjami uzyskanymi z materiałów udostępnionych w eSklepie. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wdrożenie informacji zawartych w kursie oraz nie gwarantuje odniesienia określonych korzyści. Sprzedający zastrzega, że prezentowane informacje nie są wiążącymi stanowiskami prawnymi i nie są doradztwem podatkowym czy biznesowym.
 7. Regulamin wchodzi w życie 2 października 2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat: CENTRE Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data

(*) niepotrzebne skreślić

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy

Centre ×